วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คำศัพท์ในห้องเรียน

คำศัพท์ในห้องเรียน
Telephon คือ โทรศัพท์
e-mail คือ อีเมล์
internet คือ อินเตอร์เน็ต
network คือ เครือข่าย
Lan(Local area network) คือ เครือข่ายพื้นที่ภายใน
Wireless คือ ไม่มีสาย
Access point คือ จุดที่เข้าถึง
sever-client คือ บริการ-ลูกค้า
World wide wed คือ โลกกว้าง
login-passnord คือ การเข้าใช้-passnord
hyper.tex คือ hyper.tex
multimedia คือ multimedia
character คือ character
Brower (IE,Fox) คือ Brower (IE,Fox)
Satellite คือ บริวาร
Protocol คือ โปรโตคอล
hypermedie คือ hypermedia

ไม่มีความคิดเห็น: